Marián Čunderlík

Hladanie dokonalosti

od 2. 6. 2022 do 8. 7. 2022

Slovo dokonalosť je častým rétorickým termínom vyjadrujúcim divákov pocit správnosti, jeho presvedčenie, že v diele je všetko tak, ako má byť, že nič nemožno zmeniťbez toho aby neutrpel celok. Naše vnímanie umeleckéhodiela však nie je vyčerpávajúce. Uvedomujeme si len, že ďalší pohľad odkryje mnoho z ďalších vrstiev, ktoré predtým neboli viditeľné.

Meyer Schapiro: Dielo a štýl

 

Prítomná výstava výtvarných diel Mariána Čunderlíka (1926 — 1983), pre ktoré sa vžilo takrečeno technické pomenovanie: práce na papieri; je v istom zmysle pokra-čovaním výstavy Marián Čunderlík – umelec v nepríhodnej dobe. Usporiadali ju skraja roka v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Bola to výstava prevažne Čunderlíkových včasných výtvarných prác, vrátane rozmernej diplomovky a štúdií k nej.

Výstava v bratislavskej Galérii 19 nadväzuje na novo-zámockú s ambíciou potvrdiť seriálny ráz formy artefaktov Mariána Čunderlíka. Predstavuje ju však z dosť nezvyčajného uhla pohľadu. Vzhľadom na vročenie vystavených prác – vlastne všetky vznikli počas štyridsiatich rokov preži-tých v limitoch (na)dirigovaných totalitárnym režimom – nepochybne bolo významné mať na zreteli, že vôli tvoriť inak, muselo predchádzať rozhodnutie myslieť inak.

V príbehu výtvarného umelca Mariána Čunderlíka mala ozaj veľký význam inšpirácia dielom Ľudovíta Fullu (1902 — 1980) a napokon aj výnimočné priateľstvo s reš-pektovaným umelcom a pedagógom. Cestou po akejsi elipsovitej skratke teda môžeme hovoriť o príklade, ktorému sa hodno venovať už len kvôli otázkam ako a pre-čo je také dôležité upriamiť pozornosť aj na takzvané subtílne rozdiely (poézie) kompozície. Kompozície výtvarného diela, ktoré pochádza a ctí geometrickú dispozíciu (rytmického) poriadku obrazu.

Seriálna forma Čunderlíkových výtvarných prác už na prvý pohľad v divákovi vzbudzuje záujem o — nepresne povedané –, metódu tvorby ako metódu (dôsledného) výskumu. Tak všeobecne. Nazdávam sa však, že v tomto konkrétnom prípade by sme sa mali pripraviť na úvahu o „výskume“ spolu s prívlastkom subtílny. Čiže, mali by sme uvažovať o „jemne utkanom“ výskume. Prečo? Pretože našu pozornosť mali odviesť a zneistiť lapidárne, takmer prvoplánové znaky obrazovej architektúry prírody a ľudskej figúry. Lenže rezultáty tvorby Mariána Čunderlíka v povojnovom diskurze — pripomínam, že už od skončenia VŠVU, teda po spustení „železnej opony“ — patria ozaj k nemnohým, ktoré prírodu nezrkadlili, ale pretvárali ju.

Zároveň stále treba mať na pamäti, že po víťaznom februári roku 1948 z intelektuálnych polí hľadanie odpovedí na akosť umenia sa razom presunulo na sociálne pole. Kultúrna svojvôľa hlasno a najmä surovo nastupujúcej komunistickej moci búšila na rozvigrané brány, za kto-rými sa klamlivo a ešte raz klamlivo rozprestierala re-konštrukcia — aj výtvarného – videnia sveta. Subtílne rozdiely sa začali rozpúšťať v „zúrivej irónii“, povedané slovami Ludwiga Witgensteina.

Jemne utkaná látka je čosi celkom iné ako subtílny výskum. Ak by dokonca išlo len o závoj, pod ktorým možno – či už jemne, alebo nahrubo — lži pozakrývať, nestálo by to za reč. Subtílnosť (výskumu) však stále má šancu veci umenia poetickejšie i presnejšie pomenovať, čiže po-rozumieť súvislostiam. Možno stačí len častejšie si pripomenúť, že išlo o deformáciu čohosi podstatného a vlastne v istom zmysle z toho istého materiálu, z ktorého vznikla aj tá najbohatšia i tá nejnehodnejšia (materiálna) formácia. V súvislostiach textu tejto krátkej úvahy je rovnako dôležité nezabudnúť, že výsledok deformácie je priam zvodne použiteľný na manipuláciu. Čohože iného, ak nie na manipuláciu s človekovými nádejami.

Seriálna forma Čunderlíkových — tu vystavených – prác na papieri patrí k vrcholným prejavom moderného slo-venského umenia z času — patetický napísané – priam nepochopiteľne zúrivo vedenej „vojny“ naslovovzatých ideologických inkvizítorov. Aj tu možno očami pohladiť desiatky subtílnych rozdielov, rozdielov ukotvených v dispozíciách rytmického poriadku a robustnej práce s tradičnými výtvarnými prostriedkami. Čiže úprimne vyjadrené v duchu názvu tejto krátkej úvahy: HĽADANIE DOKONALOSTI.

 

Juraj Mojžiš, máj 2022

 

 Nie je možné pridávať komentáre.