Galéria 19

 

o nás

Na počiatku bola túžba sprístupniť toto miesto všetkým, ktorí prejavia záujem o výtvarné umenie, vlastne nie len o výtvarné, a ktorí chcú porozumieť vzťahu medzi človekom a miestom, ktoré sa môže stať geniom loci pre stretnutia a porozumenia, vyhľadávania zmyslu a významu umenia, ktoré nás môže stimulovať, kultivovať a robiť lepšími bytosťami.

V rozmanitosti nástrah civilizovaného sveta to nie je málo. Dôverná znalosť prostredia, teda nie len miesta, môže pomôcť pri pochopení významu spoznávania energií, ktoré sa tu otvárajú. V rozmanitosti ponúk je to pre nás možnosť na rozlíšenie toho, čo je, a toho, čo nie je zmysluplné. Nie je to jednoduché a vyžaduje si to značné úsilie nie len od nás. Pochopenie je tu na mieste. Tak aby tu a teraz sme mohli skúsiť vyčítať „stopy“ prirodzenej bytosti, teda jej duchovnú a mravnú osobnosť, alebo aby sme nestratili prirodzenú schopnosť vidieť a myslieť.

Citlivosť je predsa definíciou života (Chesterton) a len rozumnosť nám nemôže stačiť; len s rozumnosťou nevystačíme. Začínať je hrozne ťažké, ale to nás neospravedlňuje z pokračovania, a navyše, pokračovaním potvrdíme správnosť úmyslu.

To všetko predpokladá kvalitnú dramaturgiu pri rôznosti umeleckých názorov. Dosiahnuť takúto úroveň je vlastne vždy určitým autorským a autentickým dramaturgickým konceptom.

Galéria 19 môže na tejto ceste hľadania svojej identity miesta, ktoré je bytostne spojené s našou identitou, potvrdiť toto naše snaženie (tento náš úmysel).

Verím, že sa to podarí a že toto hľadanie má svoju cenu.

Marián Mudroch
Bratislava, október 2010

 

fundraising

GALÉRIA 19 n.o. je nezisková organizácia. Budeme veľmi radi, ak nás podporíte 2% z dane.

 

31. marec 2024 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické a právnické osoby.

30. apríl 2024 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

 

Zamestnanec

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

a) Vyhlásenie (editovateľné FS)
b) Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (online)
c) Potvrdenie o zaplatení dane

 

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie:

a) Daňové priznanie typu A online
b) Daňové priznanie typu B online

Potvrdenie na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

a) Potvrdenie od vysielajúcej organizácie
b) Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

 

Právnická osoba – daňové priznanie právnických osôb

Ak právnická osoba v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejno prospešný účel, tak môže poukázať iba  1,0 % z dane.

a) Daňové priznanie PO online

 

Informácie o organizácii

GALÉRIA 19 n. o.
Adresa: Záborského 15, 83103 Bratislava
IČO: 42166756 (IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne)
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IBAN číslo účtu: SK8202000000002670166359 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Bližšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk

výročné správy

Výročná správa 2009

Výročná správa 2010

Výročná správa 2011

Výročná správa 2012

Výročná správa 2013

Výročná správa 2014

Výročná správa 2015

Výročná správa 2016

Výročná správa 2017

Výročná správa 2018

Výročná správa 2019

Výročná správa 2020

Výročná správa 2021

Výročná správa 2022

 

postup pri spracovaní osobných údajov

Prečítajte si, akým spôsobom spracovávame osobné údaje vo výstavných priestoroch galérie. Všetky zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať nájdete tu.