Michail Daševskij

Nevidená Moskva

od 1. 11. 2019 do 1. 12. 2019

 

Moscow we are accustomed to seeing in photographs is bright and festive.

How did day-to-day Moscow live? Moscow of employees and workers who came to the city to earn money and of children who grew up in families of long-line Muscovites, who kept the memory of the events before 1917 and the memory of those family members who were arrested, convicted, in camps or shot during Stalin’s repression. About those who had no place in the pages of official Soviet history …

You never know where the hidden folder with the photographs will open. The ones without which – since they were published – it’s been impossible to imagine history. Now it seems that Dashevsky’s photographs, with lyricism and careful attention to the signs of that time, were always known to the public – so they fit in the visual canon of the second half of the twentieth century Moscow.  In painting, in cinematography, in addition to a set of pictorial stamps and impersonal intonation, a living sincere intonation was still breaking through – from one or another artist, not the most famous one, not pampered by the authorities. And in photography … there was Dashevsky!

But it only seems so. In fact, most of his photographs were shown for the first time at exhibitions in Moscow only in early 2000s, since then the expositions of his photographs have traveled all over the world. Why did it happen? You scrutinize the faces, the plots of his photographs, and you see neither critics of the political system, nor opportunism in them. You are looking for signs that would suggest why these photos were not welcome. The contrast of Dashevsky’s photographs to what constituted the corps of the Soviet photography of his time, the impossibility of his photographs to be published; their ‘perpendicularity’ is inherent to the author’s attitude to reality: he does not separate his hometown from himself.

He speaks in the first person, not hiding, not trying to show himself and his city better than it turns out to be. And moreover, in his photographs there is genuine attention to the ordinary person – such as the author himself. Realism with a small man in the center of the images. The one who was praised by official critics, but only paying lip service and only in relation to the past: it is so convenient to glorify this image in the history of 19th century Russian literature, building a base for the antithesis of genuine art (in which there is an image of a small person), and the society built on the principles of exploitation and inequality.

It is another matter to make a man with no heroic attributes a protagonist in the pathos-saturated Soviet art of that time denying the present in the name of a bright future. Dashevsky often observes older people and children. Unable to wear masks, they are like books, on pages of which there is all the drama of life; the photographer observes them, understanding and empathizing …

Moscow in Dashevsky’s photographs is the city in which he was born and has lived all his life. City, shot from the position of ‘an urban ant’ (in photographer’s own words): among people, among ordinary places and situations, with a sense of affinity to others and personal feelings for the city.

Mikhail Dashevsky calls his style of photography “documentary impressionism”. In 2018, he composed his own final portfolio of 1962-2002 in the form of a holistic work of a large form – a saga in seven chapters. Viewers are invited to get acquainted with selected fragments of this saga.

 

Irina Chmyreva,

Ph.D. in History of Arts,

Leading Researcher

Russian Academy of Arts,

Research Institute of Theory and History of Fine Arts

Translated by Masha Goldman

Moskva, ktorú zvyčajne vídame na fotografiách, je oslnivá a slávnostná.

Aký je však každodenný život v Moskve? Moskva zamestnancov a robotníkov, ktorí prišli do mesta za zárobkom, detí, ktoré vyrastali v rodinách starých Moskovčanov, čo si pamätajú život pred rokom 1917, uchovávajú si spomienky na uväznených a odsúdených rodinných príslušníkov, odvlečených do gulagov alebo zastrelených v období stalinského teroru. Tí, pre ktorých sa nenašlo miesto na stránkach oficiálneho sovietskeho dejepisu ….

Nikdy netušíte, na akom mieste sa vám tajomná zložka s fotografiami otvorí. Odkedy poznáme tieto snímky, nevieme si predstaviť dejiny bez nich. Dnes sa nám zdá, že verejnosť vždy poznala Daševského lyrické fotografie s dôrazom na atribúty doby, natoľko zapadajú do vizuálneho kánonu Moskvy druhej polovice dvadsiateho storočia. V maľbe a vo filme prerážal popri poplatnej obraznosti a neosobnej intonácii aj živý, úprimný akcent. Išlo o jedinečných umelcov, nie tých najznámejších, čo ich rozmaznávala oficiálna kultúra. Vo fotografii bol takýmto jednotlivcom … Daševskij!

Je to však iba zdanie. V skutočnosti sa väčšina jeho fotografií predstavila širšiemu publiku po prvýkrát na výstavách v Moskve začiatkom rokov 2000 a odvtedy precestovali celý svet. Ako sa to mohlo stať? Prezeráte si tváre a dianie na jeho snímkach a nevidíte tam kritikov politického systému ani oportunizmus. Hľadáte znaky, ktoré by naznačovali, prečo práve tieto fotky nevyhovovali. Kontrast medzi Daševského fotografiami a tým, čo tvorilo kanonické jadro sovietskej fotografie danej doby, neprial publicite. Ich „opozičnosť“ je v samotnom prístupe autora k realite, je súčasťou zobrazovaného mesta.

Rozpráva v prvej osobe, neskrýva sa, nesnaží sa ukázať seba alebo mesto krajším, ako je skutočnosť. Jeho fotografie vyjadrujú úprimný záujem o obyčajných ľudí, rovnakých, ako je samotný autor. Realizmus s drobným človekom v centre pozornosti. Takým, ktorého oficiálna kritika vyzdvihovala, rečnila o ňom, ale iba v minulom čase, veď bolo také jednoduché oslavovať obraz prostého človeka na pozadí ruskej literatúry 19. storočia a spoločnosti vybudovanej na princípoch vykorisťovania a nerovnosti. Falošná glorifikácia bola antitézou ozajstného umenia (v ktorom nachádzame obraz drobného človeka).

Protagonista bez heroických atribútov nebol vítaný v sovietskom umení danej doby, ktoré prekypovalo pátosom a v mene žiarivej budúcnosti popieralo prítomnosť. Daševskij často pozoruje starších ľudí a deti. Tváre bez masky sú ako knihy, na stránkach ktorých sa odohráva dráma života. Fotograf ich pozoruje, chápe, sympatizuje …

Moskva na Daševského fotografiách je jeho rodiskom aj trvalým bydliskom. Mesto sníma perspektívou „mestského mravca” (podľa autorových vlastných slov), medzi ľuďmi, všednými miestami a situáciami, s pocitom blízkosti k iným a s veľmi osobným vzťahom k mestu.

Michail Daševskij nazýva svoju metódu „dokumentárnym impresionizmom”. V roku 2018 vytvoril retrospektívne portfólio 1962 – 2002 v podobe holistického diela veľkého formátu – ságu v siedmich kapitolách. Pozývame divákov, aby sa zoznámili s vybranými fragmentmi tejto ságy.

 

Irina Čmyreva, august 2019

z angličtiny preložila Viera Rybárová

 

 

Z verejených zdrojov podporil výstavu Fond na podporu umeniaNie je možné pridávať komentáre.