Rudolf Fila

Rudolf Fila: Skicáre

od 6. 12. 2018 do 20. 1. 2019

Vnímať, porozumieť, a vďaka tomu získať aspoň aký-taký vhľad do rôznych estetických funkcií umeleckého jazyka Rudolfa Filu znamená, mať v sebe dostatočnú intelektuálnu „drzosť“ zvedavo nahliadať do všetkých možných štrbín a zákutí, v ktorých sú ukryté stopy jeho tvorivých dotykov.

Rudolf Fila bol pedagógom a umelcom s nezištnou empatickou potrebou odovzdávať svoje vedomosti a zručnosti všetkým tým, ktorí prejavili o to záujem. Ale človek nemusel byť ani jeho študentom, aby si pri stretnutiach s  rôznymi podobami jeho umenia, pri čítaní a uvažovaní o rôznych typoch posolstiev v jeho textoch uverejnených v novinách, odborných časopisoch, zborníkoch a autorských knihách uvedomil, že ide o výnimočnú osobnosť.

Ambíciou súčasnej výstavy je s použitím 68 posterov, vybraného súboru skicárov  a originálnych skíc sprostredkovať milovníkom umenia informáciu o jednej z jeho tvorivých aktivít, ktoré neboli doteraz podrobne umenovedne spracované. Filove skicáre sú záznamami širokého spektra zaujatí nesmierne zvedavého človeka, ktorý našiel celoživotné až „posadnuté“ zaľúbenie nielen vo chvatných náčrtoch svojich prvotných tvorivých nápadov, ale aj v permanentnom skicovaní rôznych umeleckých diel známych, menej známych a anonymných umelcov.

Na výstave je prostredníctvom troch samostatných obrazových okruhov prezentovaný vybraný súbor skíc zo 127 Filových skicárov: 1. okruh tvoria skice zo skicárov z ciest za umením, 2. okruh tvoria skice zo skicárov s periférnymi kresbami a 3. okruh zastupujú skice zo skicárov dokumentujúcich vybranú vzorku rôznych typov sérií skíc.  Ak to bolo možné, skice replikujúce umelecké diela sú na výstave korelačne prepojené s reprodukciami ich originálnych predlôh.

Prezentované skice zo skicárov z ciest za umením spolu so sprievodnými textami mapujú chronológiu týchto ciest. Informácie o týchto cestách boli čerpané z jednotlivých skicárov, ktoré neobsahujú len skice zobrazujúce rôzne výtvarné a vizuálne artefakty v navštívených zahraničných galériách a múzeách umenia, ale aj rôzne písomné informácie (dátumy, názvy navštívených miest, štátov, krajinných oblastí, analýzy, interpretácie, komentáre a iné poznámky). Ak obsahy skicárov neposkytovali všetky dôležité informácie o nejakej zahraničnej ceste, bolo možné ich získať buď od pani Doroty Filovej, syna Mareka alebo z dvoch monografií venovaných Filovej tvorbe (Mojžiš, J.: Rudolf Fila, SLOVART, 1997; Michalovič, P., Hološka, Ľ.: Rudolf Fila, SLOVART, 2016). Po získaní všetkých potrebných informácií z menovaných zdrojov bolo možné vytvoriť trinásť textov, ktoré dokumentujú všetky najdôležitejšie Filove zahraničné cesty za umením.

Skicáre s periférnymi kresbami začal Fila vytvárať v roku 1989. Obsahom 34 skicárov z celkového počtu všetkých skicárov sú periférne kresby. Na výstave je prezentovaných len 13 skicárov s vybranou vzorkou série periférnych kresieb. Ich kresbovým východiskom boli buď obrazové reprodukcie z rôznych typov časopisov, alebo reprodukcie výtvarných diel a umeleckých fotografií z rôznych kníh o umení. Cieľom periférnych kresieb je subverzívna transgresia konvenčného spôsobu mimetického reprodukovania očami videnej a prostredníctvom ruky a kresbového nástroja na papier transponovanej obrazovej predlohy.

Fila pri ich tvorbe vedome porušoval linearitu tradičného kresbového zápisu založeného na mimetickom prepise reality. Občas, podobne ako v prípade premalieb, používal metódu ich farebných prekresieb. Funkciou farebných prekresieb bolo generovanie širokého spektra rôznych kompozičných korelácií s periférnymi kresbami, ktoré stimulovali u recipienta vznik rôznych k niečomu odkazujúcich exemplifikácií.

Skicáre s rôznymi typmi sérií skíc tvoril Fila počas ciest a pobytov mimo domova alebo doma v prostredí svojho bratislavského alebo příbramského ateliéru. Osem vybraných skupín sérií skíc dokumentujú širokú formálnu a obsahovú rôznorodosť Filových tvorivých zaujatí. Prezentované série skíc na výstave sú len malou vzorkou všetkých možných sérií nachádzajúcich sa v autorových skicároch.

Miloš Štofko

 

Z verejených zdrojov podporil výstavu Fond na podporu umeniaNie je možné pridávať komentáre.